ساختمان ایران چاپ
 

تهران  1439 – 1373

کارفرما                                       روزنامه اطلاعات

مشاور                             

پیمانکار اصلی                             تناوب

احجام
خاکبرداری
آرماتورKg
قالب بندی
بتن
بکفیل
ماسه ریزی
نصبKg
لوله کشی زیر زمینیID
لوله کشی روزمینیID
کابل کشیML
سینی ولدرML
کابل کشیML
سینی ولدرML

اجرای تاسیسات برقی چاپخانه شماره 2 موسسه اطلاعات شامل: ترانسها ، تابلوها و خازنها و سیستمهای روشنایی ، تلفن و پیجینگ و اعلام حریق انجام شده است.